Vedtægter

Vedtægter


§ 1 Formål
§ 1.1. Voksklubben har til formål at give medlemmer af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening mulighed for under samarbejde, gensidig tillid og hensyntagen at få tavlevoks, som er rent og fri for stoffer, der er biavlen fremmede og som sådan uønskede, specielt pesticider (medicin) eller rester heraf, primært for at imødegå̊ overførsel af forurening fra voks til honning.
§ 1.2. Ved indmeldelse underskriver det enkelte medlem en erklæring på tro og love om kun at købe voks af klubben eller af klubbens medlemmer samt at ville bekæmpe voksmøl på tavlelager og varroamider i bifamilier med midler og metoder, som ikke forurener (skader) voks eller honning. Til bekæmpelses formål må kun anvendes biavlstekniske metoder og følgende syre: Mælkesyre, myresyre, oxalsyre og eddikesyre. Listen er udtømmende.
§ 1.3. Til opfyldelse af § 1, stk. 1, er det en forudsætning, at der oprettes en fælles pulje af bivoks af en størrelse, der sikrer, at leverandøren kan levere prægede tavler. Medlemmerne forpligter sig at levere sit brugte voks til, henholdsvis at få leveret nyt voks fra denne pulje. Med mindre andet aftales med voksklubbens bestyrelse, leveres nyt voks som valsede og prægede kunsttavler.


§ 2 Voksbehandling
§ 2.1. Voksklubbens bestyrelse træffer aftale med et vokssmelteri om særskilt administration og behandling af vokset i klubbens pulje. Bestyrelsen træffer aftale med vokssmelteriet om terminer for indlevering af brugt voks til behandling samt afhentning af oparbejdet voks.
Nye medlemmer kan købe voks af klubben. Det er ikke muligt at låne voks af klubben, dog indføres der af praktiske årsager en bagatelgrænse, så man kan låne op til 5 kg af klubben. Transport til og fra vokssmelteri er i princippet klubben uvedkommende.
§ 2.2. De enkelte medlemmer ejer det kvantum voks, som de har indbragt i puljen. Der må alene leveres voks til puljen fra egne bigårde.
Udtræder et medlem af klubben, har han krav på at få sin andel af vokspuljen udleveret. Er det udtrædende medlem ophørt med biavl, har voksklubben forkøbsret til medlemmets andel af vokspuljen til aktuel markedspris.


§ 3 Kontrol
§ 3.1. Anskaffer et medlem bifamilier af ukendt oprindelse, må dette voks ikke indgå̊ i vokspuljen, men skal sendes til omsmeltning i vokssmelterens grønne eller almindelige vokspulje.

§ 3.2. Klubbens bestyrelse har ret til at lade udtage prøver til analyse af al voks, som er mistænkt for at være forurenet. Desuden skal der årligt udtages prøver af vokspuljen til analyse for forurening. Resultatet af analysen stilles til rådighed for klubbens medlemmer på generalforsamlingen.
Udgifterne til den årlige prøve fra puljen afholdes som driftsudgifter. Bestyrelsen kan foranstalte undersøgelse af de enkelte medlemmers bigårde.

§ 3.3. Bestyrelsen beslutter, om biavlere, som søger optagelse i voksklubben, selv skal betale for de nødvendige undersøgelser og analyser af deres voks, inden optagelse godkendes eller afvises.


§ 4 Sanktioner
§ 4.1. Overtrædelse af vedtægternes § 1, stk. 1, 2 og 3, § 2, stk. 2, samt § 3, stk. 1, skal betragtes som grove overtrædelser, der medfører øjeblikkelig eksklusion af voksklubben. Endvidere indstilles overtræderen til eksklusion af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening for ukollegial handling.
Har overtrædelsen givet anledning til forurening af den fælles vokspulje, gøres den ansvarlige erstatningspligtig over for klubben med hensyn til den skete skade. Overtrædelse af de øvrige §§ i vedtægterne skal betragtes som mindre overtrædelser, der indstilles til påtale af generalforsamlingen.
I gentagelsestilfælde kan eksklusion dog finde sted. Øjeblikkelig eksklusion besluttet af bestyrelsen kan indankes for generalforsamlingen, men anken har ikke opsættende virkning.

§ 4.2. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i voksklubben, hvis det er kendt, eller der er stærk mistanke om, at han tidligere har anvendt uønskede stoffer som nævnt i § 1, stk.1., i sin biavl. Det samme gælder, hvis der er mistanke om, at ansøgeren vil udøve undergravende virksomhed (agent provocateur). Den afviste ansøger kan begære sin ansøgning forelagt generalforsamlingen.


§ 5 Generalforsamling

§ 5.1. Generalforsamlingen er voksklubbens højeste myndighed.

§ 5.2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1. kvartal med mindst 3 ugers indkaldelsesvarsel ved udsendelse af e-mail og opslag på hjemmesiden.

§ 5.3. Stemmeberettigede og valgbare er alle gyldige medlemmer afvoksklubben.

§ 5.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5.5. Generalforsamlingen skal afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandels beretning, herunder forelæggelse af analyseresultater.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6. Valg til bestyrelse og 1 suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.


§ 6 Bestyrelse
§ 6.1. Voksklubbens bestyrelse består af 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at der lige år vælges 1 person og ulige år vælges 2 personer til bestyrelsen.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen tegner voksklubben i alle sager. Sager som kan få væsentlige økonomiske eller politiske konsekvenser skal dog først forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men dokumenterede udgifter dækkes.


§ 7 Vedtægtsændringer
§ 7.1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 7.2. Alle øvrige generalforsamlingsbeslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningerne skal ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
§ 7.3. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 % af medlemmerne med skriftlig begrundelse kræver det.Indkaldelsesvarsel er mindst 3 uger.


§ 8 Opløsning af voksklubben
§ 8.1. Voksklubben kan opløses på generalforsamlingen, såfremt mindst 50 % af medlemmerne er til stede og stemmer for. Klubbens aktiver går til GRAB eller til et projekt inden for biavlen efter generalforsamlingen beslutning.
§ 8.2. Såfremt der på generalforsamlingen er mødt mindre end 50 % af medlemmerne, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, hvor klubben kan opløses ved almindeligt stemmeflertal.


Vedtaget på generalforsamlingen d. 21. marts 2024Download printvenlig version af vedtægterne